جراحی-بینی-شکسته

جراحی شکستگی بینی

حال در صورتی که شکستگی بینی فرد بسیار شدید باشد ، وی باید سریعا جهت انجام جراحی بينی شکسته ، اقدام نماید. این نوع جراحی یکی از انواع جراحی بینی می باشد. 

پاسخ